8.10 Kap. 448 Grensekommissæren

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at trafikken over den felles norsk-russiske grensen ved Storskog økte med 36 pst. i februar 2011, og at flere nordmenn så vel som russere passerer grensen. Disse medlemmer viser til en rapport utarbeidet av politiet i Øst-Finnmark i mars i år som understreker behovet for en rekke strakstiltak for å betjene den økte trafikken ved Storskog. Det gjelder blant annet flere filer for trafikk over grenseovergangen, flere vinduer for passkontroll ved grensestasjonen samt behov for flere ansatte. Samlet kostnadsramme for hastetiltakene er om lag 23 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 23 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 23 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 5 447 000 til kr 28 447 000»

Disse medlemmer merker seg følgende uttalelse fra regjeringen i Prop. 1 S (2010–2011) om at Norge vil:

«Tilrettelegge for ytterligere forenkling av grensepasseringene over Storskog, blant annet gjennom avtaler med Russland om grenseboerbevis og utvidelse av åpningstiden (avtale om grenseovergangsstedet Storskog-Borisglebsk), samtidig som det videreutvikles systemer som effektivt skal hindre kriminelle i ulovlig grensekryssing.»

Disse medlemmer har samtidig merket seg følgende uttalelse fra utenriksminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med Kirkeneskonferansen 3. februar 2011:

«Vi må forvente økt trafikk over grensen. I fjor registrerte vi 140 000 grensepasseringer, og særlig i helgene er det lang ventetid på Storskog grensestasjon. Dette må vi gjøre noe med.»

Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp anbefalingene i rapporten fra mars 2011 og bevilget de nødvendige midler til strakstiltakene ved Storskog grensestasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. I så måte stiller disse medlemmer seg bak uttalelsene fra politiet i Øst-Finnmark om at konsekvensene av regjeringens handlingsvegring vil bety en ytterligere forverring i trafikksituasjonen over grensen, som også vil kunne ha økonomiske konsekvenser for næringslivet i regio-nen.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart om å iverksette de foreslåtte forbedringer ved Storskog grensestasjon slik disse er skissert i rapporten fra politiet i Øst-Finnmark, tilsvarende kostnader på 23 mill. kroner.»