8.11 Kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 451 post 1 med 9,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3451 post 3.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er opptatt av at brannvernsutdannelsen blir prioritert og viser til den prekære situasjonen som råder nå. Disse medlemmer viser til at verken øvingsfasiliteter eller øvingsmateriell ved Norges eneste utdanningsinstitusjon, Norges brannskole, er tilpasset dagens samfunnsforhold. I tillegg mangler deltidsmannskaper nødvendig, lovpålagt opplæring, og kirkebygg får ikke det lovpålagte ettersyn.

Disse medlemmer ønsker derfor å bevilge 5 mill. kroner til investeringer.

Disse medlemmer mener det er svært uheldig at regjeringen nok en gang overser investerings-etterslepet i Sivilforsvaret. Disse medlemmer viser til at utstyret Sivilforsvaret bruker er så utdatert at det kan gå på sikkerheten løs. Dette har man visst om i flere år. Allikevel har ikke regjeringen funnet å kunne prioritere formålet. Disse medlemmer viser til at behovet er en investering på i overkant av 160 mill. kroner som kan gjøres over 2 år. Disse medlemmer ønsker derfor å bevilge 25 mill. kroner til oppstart av investeringer for de mest nødvendige anskaffelser.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 23 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 20,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 500 000

fra kr 568 597 000 til kr 589 097 000»