8.9 Kap. 445 Den høyere påtalemyndighet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Ved statsadvokatembetene har det vært økt saksmengde, spesielt knyttet til alvorlige straffesaker. For at den høyere påtalemyndighet skal kunne gjennomføre nødvendige arbeidsoppgaver i forbindelse med straffesaksbehandlingen er det nødvendig å øke bevilgningene til overtid og reiseutgifter for aktorater som utføres av statsadvokatene, samt til konstitusjoner av statsadvokater.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 445 post 1 med 3 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 440 post 1, jf. omtale under kap. 440 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.