Post 3 Diverse inntekter

Sammendrag

I Prop. 1 S (2010–2011) fremgår det at inngåtte kursavtaler i forbindelse med bl.a. håndtering av flybrann og oljevern gir større forutsigbarhet på inntektssiden. Det ble derfor foreslått å øke bevilgningen under kap. 3451 post 3 med 9,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning under kap. 451 post 1. Det har senere vist seg at det ble lagt til grunn for høye inntekter og utgifter, og det foreslås derfor å redusere bevilgningene under kap. 3451 post 3 og kap. 451 post 1 med 9,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 451 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 40 Salg av eiendom

Sammendrag

Samlokalisering av Sivilforsvarets skolevirksomhet er bl.a. behandlet i St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet – Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Stortinget omtalte saken i Innst. 153 S (2009–2010):

«Flertallet er kjent med fylkeskommunens interesse for videre bruk av Vagle leir i Rogaland med tanke på å utrede et samfunnssikkerhetssenter. Flertallet mener det er positivt at fylkeskommunen ønsker å videreutvikle samfunnssikkerhetsarbeidet i regionen.»

Det foreslås på denne bakgrunn at Vagle leir kan selges direkte til Rogaland fylkeskommune til markedspris, jf. forslag til romertallsvedtak, jf. forslag til vedtak IX under kapittel 23 Komiteens tilråding.