8.13 Kap. 452 Sentral krisehåndtering

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Krisestøtteenheten (KSE) forvalter krisehåndteringslokaler og tekniske fasiliteter for regjeringens kriseråd og lederdepartement. Det er en forutsetning at lokalene til enhver tid er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer. Hittil har vedlikehold og enkeltreparasjoner vært tilstrekkelig for å opprettholde et forsvarlig funksjonsnivå. Utviklingen på området bidrar imidlertid til at det er utfordrende å skaffe reservekomponenter til utstyr som ikke lenger produseres.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 452 post 1 med 4,3 mill. kroner til å utbedre den tekniske infrastrukturen ved KSE.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.