Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I Justisdepartementets Prop. 1 S (2010–2011) ble det redegjort for status i anskaffelsesprosessen for nye redningshelikoptre og situasjonen for videre drift av dagens Sea King-flåte, der vedlikeholdskostnadene er økende og tilgangen på reservedeler er en utfordring. For å opprettholde fremdriftsplanen for anskaffelsen, arbeides det parallelt med de ulike fasene i prosjektet. Dette er ressurskrevende.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 455 post 1 med 11,75 mill. kroner til arbeidet i prosjektorganisasjonen, hvorav 2,75 mill. kroner foreslås omdisponert fra kap. 480 post 50.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker bl.a. diverse investeringer til Hovedredningssentralen. For å dekke investeringsutgifter ved å inkludere Hovedredningssentralen og redningshelikoptrene som brukere i Nødnett, foreslås det å omdisponere 4 mill. kroner fra kap. 455 post 45 til kap. 456 post 45, jf. nærmere omtale under kap. 456 post 45.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.