Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I saldert budsjett for 2011 ble det bevilget midler for å ta høyde for en eventuell beslutning om landsdekkende utbygging av Nødnett. Det vises i denne forbindelse til Prop. 100 S (2010–2011) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, som ble oversendt Stortinget 15. april 2011. I proposisjonen foreslår regjeringen å igangsette trinn 2 i henhold til kontrakten med nå inngåtte endringer og tillegg.

Basert på evalueringen og erfaringene fra trinn 1, foreslår regjeringen at utbyggingens trinn 2 skal inkludere en rekke elementer som det tidligere ikke var tatt høyde for.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 456 post 1 med 50,9 mill. kroner. Midlene vil bli benyttet til å styrke prosjektorganisasjonen i Direktoratet for nødkommunikasjon og å gi økt støtte til innføringsprosjektene i etatene. Videre vil midlene bli benyttet til å dekke drift av nettinfrastrukturen under utbyggingen og før etatene tar systemet i bruk, samt til drift av en landsdekkende driftsorganisasjon for brannvesenene og til etablering av en testsentral for helsesektorens kommunikasjonssentralsystemer.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Basert på evalueringen og erfaringene fra trinn 1, foreslår regjeringen at utbyggingens trinn 2 skal inkludere en rekke elementer som det tidligere ikke var tatt høyde for.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 456 post 45 med 23,4 mill. kroner. Midlene vil bli benyttet til etablering av brannvesenenes driftsorganisasjon, økt støtte til innføringsprosjekter i kommunene (brann og helse), økt støtte til innføringsprosjektene i brann og økte prosjektressurser i Direktoratet for nødkommunikasjon for støtte til innføringsprosjektene.

Videre foreslås det å øke kap. 456 post 45 med 4 mill. kroner til investeringer forbundet med å inkludere Hovedredningssentralen og 330-skvadronens redningshelikoptre som brukere i Nødnett. Utgiftsøkningen foreslås motsvart ved at kap. 455 post 45 reduseres med 4 mill. kroner, jf. omtale under kap. 455 post 45.

Samlet foreslås kap. 456 post 45 økt med 27,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.