8.16 Kap. 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Post 1 Brukerbetaling

Sammendrag

Inntektene på posten består av brukerbetaling fra nødetatene etter hvert som disse tar Nødnett i bruk. Ved et eventuelt vedtak om landsdekkende utbygging av Nødnett vil rabattordningen falle bort for nåværende brukere og nye brukere av Nødnett trinn 1 utover i 2011. Effekten av økt brukerbetaling er beregnet til 18,85 mill. kroner i 2011.

Ved etablering av driftssentralløsning for brannvesenene vil det i 2. halvår 2011 komme inntekter fra 110-sentralene i trinn 1-området. I 2011 anslås disse inntektene til 3 mill. kroner.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 3456 post 1 med til sammen 21,85 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.