8.18 Kap. 467 Norsk Lovtidend

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 467 post 1 økt med 1,786 mill. kroner, til arbeidet med den elektroniske utgaven av Norsk Lovtidend.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.