8.17 Kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker blant annet utgifter til salær og reise- og kostgodtgjørelse til forsvarere, bistandsadvokater, tolker og sakkyndige som er oppnevnt av retten i den enkelte sak eller av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 466 post 1 økt med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.