Post 71 Fritt rettsråd

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter til advokat og rettshjelper i saker hvor det helt eller delvis er innvilget fritt rettsråd etter reglene i lov om fri rettshjelp. Fritt rettsråd er juridisk rådgivning i saker som ikke er til behandling i domstolene eller et annet organ hvor det kan gis fri sakførsel. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 470 post 71 økt med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak

Sammendrag

Pilotprosjekt – førstelinjetjeneste

Regjeringen foreslår å opprette et nytt kap. 476 Førstelinjerettshjelp med tilhørende post 1 Driftsutgifter for utgiftene til pilotprosjektet for en ny førstelinjetjeneste for rettshjelp. I den forbindelse foreslås det å omdisponere 7,5 mill. kroner fra kap. 470 post 72 til nytt kap. 476 post 1, jf. nærmere omtale under kap. 476 post 1.

Erstatningsnemnda for voldsofre

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 470 post 72 med 1 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 473 post 1. Midlene vil bli benyttet til å dekke utgifter i Erstatningsnemnda for voldsofre, jf. nærmere omtale under kap. 473 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 470 post 72 med 8,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.