Post 72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

Sammendrag

Etter straffeprosessloven kapitlene 30 og 31, jf. forskrift om standardsatser for erstatning i anledning straffeforfølging, har en siktet rett til erstatning for økonomisk tap og til oppreising etter faste satser for krenkelse eller annen skade av ikke-økonomisk art dersom vedkommende blir frifunnet, forfølgningen blir innstilt eller vedkommende har vært pågrepet eller fengslet i strid med sentrale menneskerettighetskonvensjoner.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 471 post 72 økt med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.