8.21 Kap. 472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

Post 70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker erstatningsbeløp i saker etter voldsoffererstatningsloven, herunder saksomkostninger i forbindelse med søknaden og klagebehandlingen. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 472 post 70 økt med 15 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.