Post 1 Diverse inntekter

Sammendrag

Inntekter fra kursvirksomhet

Refusjoner som skal dekke utgifter som Den rettsmedisinske kommisjon har i forbindelse med kurs og andre eventuelle inntekter inntektsføres under kap. 3473 post 1. Gjeldende bevilgning på posten er 0,162 mill. kroner. På bakgrunn av at det ikke er planlagt å avholde kurs i 2011 som vil gi inntekter på posten, foreslås bevilgningen under kap. 3473 post 1 redusert med 0,162 mill. kroner, jf. omtale under kap. 473 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.