Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Erstatningsnemnda for voldsofre

I statsbudsjettet for 2011 ble bevilgningen under kap. 473 post 1 redusert med 1 mill. kroner på bakgrunn av et forslag om å legge ned Erstatningsnemnda for voldsofre og overføre klagesaksbehandlingen til Statens sivilrettsforvaltning. Forslaget har ikke blitt gjennomført, og det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kap. 473 post 1 med 1 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 470 post 72, jf. omtale under kap. 470 post 72.

Inntekter fra kursvirksomhet

Som følge av at det ikke vil komme inntekter under kap. 3473 post 1 i 2011, foreslås også bevilgningen under kap. 473 post 1 redusert med 0,162 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3473 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 473 post 1 med 0,838 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.