Post 1 (Ny) Driftsutgifter

Sammendrag

Pilotprosjekt – førstelinjetjeneste

Utgiftene til pilotprosjektet for en ny førstelinjetjeneste for rettshjelp posteres i dag under kap. 470 post 72. På bakgrunn av utgiftenes art bør bevilgningen til formålet heller posteres på en driftspost enn på en tilskuddspost. Regjeringen foreslår derfor at det opprettes et nytt kap. 476 Førstelinjerettshjelp med tilhørende post 1 Driftsutgifter, og at 7,5 mill. kroner til pilotprosjektet overføres fra kap. 470 post 72 til det nye kap. 476 post 1, jf. omtale under kap. 470 post 72.

Elektronisk skjemaløsning for salæroppgaver

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utviklet en løsning for elektronisk innsending av salæroppgaver fra advokater/rettshjelpere til fylkesmennene i saker hvor det er gitt fritt rettsråd. Per i dag er andelen elektroniske salæroppgaver 56 pst. De øvrige salæroppgavene sendes på papir. Justisdepartementet er av den oppfatning at rettshjelpsordningen vil kunne forbedres ved at andelen av salæroppgaver som kommer inn elektronisk økes.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under kap. 476 post 1 med 0,837 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 400 post 1. Midlene vil bli benyttet til videreutvikling av den elektroniske skjemaløsningen for salæroppgaver. Justisdepartementet vil stille midlene til disposisjon for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Oppsummering

Samlet foreslås det en bevilgning på nytt kap. 476 post 1 på 8,337 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.