8.25 Kap. 480 Svalbardbudsjettet

Post 50 Tilskudd

Sammendrag

Det pågående arbeidet med anskaffelse av nye redningshelikoptre er ressurskrevende. For å dekke deler av merbehovet i 2011 knyttet til prosjektorganisasjonen for anskaffelse av nye redningshelikoptre, herunder til Svalbard, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 455 post 1 med 2,75 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 480 post 50, jf. omtale under kap. 455 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.