Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I saldert budsjett for 2011 ble det lagt til grunn en prognose for antallet asylsøkere som ventes å komme til Norge i 2011 på 10 000, herunder om lag 800 enslige, mindreårige asylsøkere. På bakgrunn av situasjonen i middelhavsområdet er prognosen på noe usikkert grunnlag økt til om lag 11 000 asylsøkere i 2011, herunder 1 100 enslige, mindreårige asylsøkere.

Økt saksbehandlingskapasitet

Ved utgangen av 2010 hadde UDI i underkant av 30 000 ubehandlede oppholdssaker og i underkant av 5 000 ubehandlede asylsaker. Det er lagt opp til at UDI skal redusere antall ubehandlede asylsaker noe og antall ubehandlede oppholdssaker betydelig i løpet av 2011. For å kunne redusere antallet ubehandlede asylsaker noe i en situasjon der antall asylsøkere forventes å øke, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 13 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 490 post 22. Den økte saksbehandlingskapasiteten skal særlig gå til hurtig behandling av saker som involverer barn. Helårsvirkningen fra 2012 er 14,1 mill. kroner.

Økning i kvoten for overføringsflyktninger i 2011

På bakgrunn av situasjonen i Middelhavsområdet ønsker FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) å bygge opp kapasiteten for beskyttelse av flyktninger. UNHCR har bedt EUs medlemsland og andre land som bosetter overføringsflyktninger om å øke antall gjenbosettingsplasser for flyktninger fra området.

På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke kvoten for overføringsflyktninger i 2011 med 250 plasser. Til sammen foreslås det økte utgifter på 41,7 mill. kroner på budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i forbindelse med forslaget om økt kvote for overføringsflyktninger i 2011. Det er i forslaget lagt til grunn at kommunene får den samme kompensasjonen som ved ordinær bosetting av overføringsflyktninger gjennom dagens tilskuddsordninger. Overføringsflyktninger vil utløse integreringstilskudd i fem år og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tre år. Forslaget inkluderer videre økte utgifter til saksbehandling i UDI og IMDi, økte utgifter til tiltak som støtter opp under gjenbosetting, samt økte reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet. Av de samlede, foreslåtte økte utgiftene på 41,7 mill. kroner, vil om lag 25 mill. kroner kunne innrapporteres som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter).

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 1,3 mill. kroner til økt saksbehandlingskapasitet i UDI. Det vises til omtale under kap. 490 post 73 og kap. 490 post 75 nedenfor. Videre vises det til omtale under kap. 820 post 1, kap. 821 post 60, kap. 821 post 61 og kap. 822 post 60 under BLD.

Saksbehandlingsstøtte for assistert frivillig retur (VARP)

UDI overtok ansvaret for saksbehandlingen av individuelle søknader til programmet for assistert frivillig retur (VARP) fra politiet 1. oktober 2010. Det er nå identifisert behov for utvidet elektronisk støtte i saksbehandlingen, for å redusere risiko for feil og legge til rette for hurtige frivillige returer. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 1,5 mill. kroner til dette formålet, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 490 post 72.

Sikkerhet på IKT-området og førstelinjeprosjektet

UDI forvalter et stort omfang av sensitiv personinformasjon, noe som medfører et stort behov for sikkerhet på IKT-området. Videre tar regjeringen sikte på gradvis å overføre politiets oppgaver knyttet til behandling av søknader om oppholdstillatelser og statsborgerskap til UDI (førstelinjeprosjektet). Formålet er å redusere saksbehandlingstiden og kunne gi bedre service for brukerne, samtidig som det legges til rette for å utnytte etatenes kompetanse bedre og gi politiet mulighet for å fokusere på sine kjerneoppgaver.

For å kunne gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak på IT-området og sikre god planlegging av førstelinjeprosjektet, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 15,9 mill. kroner.

Innledende asylsaksbehandling

UDI skal overta enkelte av Politiets oppgaver knyttet til den innledende asylsaksbehandlingen. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 1,313 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 440 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 490 post 1 med 33,013 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet motsetter seg en økning i kvoten for antall overføringsflyktninger, slik regjeringen legger opp til. Disse medlemmer mener flyktninger bør få tilbud i nærmeste trygge land eller landområder i eget land der dette er hensiktsmessig. Disse medlemmer mener den foreslåtte økningen av antall overføringsflyktninger, og derav økte utgifter som regjeringen legger til grunn i Prop. 120 S (2010–2011), og som foreslås tilført budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heller overføres og øremerkes Politiets utlendingsenhet under kap. 440 post 1, slik at denne fortsatt kan løse oppgaver i førstelinjetjenesten og få mer midler for å effektuere utvisningsvedtak på en bedre måte. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke klarer å følge sine egne målsettinger om reduksjon i antall asylankomster, slik disse forelå da regjeringen fremmet Prop. 1 S (2010–2011).

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet gitt i svar på spørsmål nr. 64 fra finanskomiteen/Høyre av 19. mai 2011 vil en slik reduksjon i antall asylsøkere gi besparelser på denne posten på 20 mill. kroner. For å redusere saksbehandlingskøene vil disse medlemmer foreslå at 10 mill. kroner av dette tilbakeføres til Utlendingsdirektoratet.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 31,7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

31 713 000

fra kr 707 569 000 til kr 739 282 000»

Komiteens medlem fra Venstre er glad for at regjeringen ser at en streng praktisering av brudd på utlendingsloven vil kunne ha uheldige sider. Dette medlem deler Justisdepartements vurdering av behovet for en lovtolking som bidrar til at norske virksomheter kan nyttiggjøre seg av særskilt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Dette medlem viser til Justisdepartementets instruks om tolkingen av utlendingsloven § 71 andre ledd tredje punktum – oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle (instruks GI-02/2011). Dette medlem stiller seg imidlertid uforstående til at denne instruksen kun gjelder faglærte og ikke spesialister. Dette medlem viser til Dokument nr. 15:1321 (2010–2011), der representant Trine Skei Grande tar opp denne problemstillingen.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny instruks for om tolkingen av utlendingsloven § 71 andre ledd tredje punktum som endres til også å inkludere spesialister (utlendingsforskriften § 6-2).»

Dette medlem mener videre Norge er i stand til å ta inn flere overføringsflyktninger fra UNHCR enn det regjeringen legger opp til og foreslår å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR med ytterligere 250 kvoteflyktninger til totalt 1 700 kvoteflyktninger. Dette medlem viser for øvrig til sine merknader under kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere.

Dette medlem vil understreke at det fortsatt er et stort behov for flere ansatte og mer effektiv saksbehandling i Utlendingsdirektoratet.

Dette medlem vil peke på at rask saksbehandling er viktig for å hindre at en usikker situasjon strekker ut i tid. Lang saksbehandling er særlig problematisk i saker der barn er involvert. Dette medlem mener derfor at det er viktig å sette inn tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, og spesielt gjelder det å få på plass elektronisk saksbehandling i UDI. På denne bakgrunn foreslår dette medlem at bevilgingen økes med 20 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

53 013 000

fra kr 707 569 000 til kr 760 582 000»

Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker statens utgifter til drift av mottak for asylsøkere og flyktninger. Gjeldende bevilgning på posten er om lag 1 936 mill. kroner.

Som følge av at det forventes flere asylsøkere til Norge i 2011, anslås gjennomsnittlig belegg i mottak økt med 260 personer sammenlignet med det som er lagt til grunn for saldert budsjett 2011. Dette gir isolert sett et høyere bevilgningsbehov. Samtidig utgjør enslige, mindreårige asylsøkere en lavere andel av det samlede mottaksbelegget, noe som reduserer bevilgningsbehovet. Det er i beregningene tatt hensyn til at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forventer å bosette om lag 250 flere fra mottak enn det som ligger til grunn for saldert budsjett.

Det foreslås at 15,9 mill. kroner omdisponeres til kap. 490 post 1 og at 2,5 mill. kroner omdisponeres til kap. 440 post 1 jf. omtale ovenfor.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 490 post 21 med 7,813 mill. kroner. Deler av utgiftene på posten kan rapporteres som ODA-godkjente utgifter, og inntektsføres under kap. 3490 post 4, jf. omtale under kap. 3490 post 4.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett hvor det ble skissert en noe strammere asylpolitikk. I den forbindelse ble det bl.a. vist til forslag fremsatt i Dokument nr. 8:84 (2008–2009). Disse medlemmer viser i tillegg til at Høyre i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett foreslår å øke bevilgningene til frivillig retur og til tvangsretur av personer uten krav på opphold. Samlet sett mener disse medlemmer at det gir grunnlag for en nedjustering av antall asylsøkere med et snitt på 1 500 personer.

Dette vil også påvirke postene 1, 22, 60 og 70, kap. 440 post 21, kap. 856 post 1, samt overføringer mellom kap./post 167/21, 3490/04 og 3856/4.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 38 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 45,813 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

45 813 000

fra kr 1 935 875 000 til kr 1 890 062 000»

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgiftene Utlendingsdirektoratet har til tolking og oversettelse i forbindelse med saksbehandlingen av asylsaker. Som følge av at prognosen for antallet asylsøkere i 2011 er økt fra 10 000 til 11 000 asylsøkere, vil det bli gjennomført flere intervjuer og avgis flere egenerklæringer enn det som er lagt til grunn for saldert budsjett 2011. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490 post med 2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 6,75 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 4,75 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

4 750 000

fra kr 51 000 000 til kr 46 250 000»

Post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker de gjennomsnittlige utgiftene vertskommuner med asylmottak har til helse, barnevern, tolk og administrasjon. De oppdaterte prognosene for antallet asylsøkere i 2011 tilsier at det er behov for flere mottaksplasser enn det som er lagt til grunn for saldert budsjett 2011. Samtidig er anslaget for enslige mindreårige i mottak og antall barnevernstiltak lavere enn tidligere anslått. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 490 post 60 med 9,505 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 490 post 21.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 14,505 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

14 505 000

fra kr 239 885 000 til kr 225 380 000»

Post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgiftene til økonomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor i mottak. Som følge av at det forventes flere asylsøkere til Norge og flere beboere i mottak enn det som er lagt til grunn for saldert budsjett 2011, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 490 post 70 med 3,512 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 11,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 7,788 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

7 788 000

fra kr 507 187 000 til kr 499 399 000»

Post 72 Retur av asylsøkere med endelig avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 490 post 72 med 1,5 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 490 post 1. Midlene vil bli benyttet til å finansiere saksbehandlingsstøtte for assistert frivillig retur, jf. omtale under kap. 490 post 1.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre vil øke antallet frivillige returer for personer som ikke har krav på opphold i Norge.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 8,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med

8 500 000

fra kr 111 857 000 til kr 120 357 000»

Post 73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke kvoten for overføringsflyktninger i 2011, jf. omtale under kap. 490 post 1. For å kunne benytte midler tilsvarende første års integreringstilskudd for totalt 80 plasser i 2011 til andre tiltak for gjenbosetting av flyktninger, foreslås det å øke bevilgningen til slike tiltak med om lag 3 mill. kroner. Av dette foreslås 1,836 mill. kroner bevilget under kap. 490 post 73 og 1,224 mill. kroner under kap. 820 post 1. Midlene vil bli benyttet i nært samarbeid med UNHCR.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til merknader under kap. 490 post 1.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Post 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

Sammendrag

På bakgrunn av situasjonen i Middelhavsområdet, foreslår regjeringen å øke kvoten for overføringsflyktninger i 2011 med 250 plasser, jf. nærmere omtale under kap. 490 post 1. Tiltaket vil medføre økt behov for bevilgninger til å dekke reiseutgifter for overføringsflyktninger, og det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490 post 75 med 1,825 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til merknader under kap. 490 post 1.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.