Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Straffegjennomføringskapasiteten i kriminalomsorgen er økt betydelig siden regjeringsskiftet høsten 2005. Økt bruk av varetekt og flere utenlandske innsatte har ført til at det likevel fortsatt er kapasitetsutfordringer i kriminalomsorgen. I Prop. 1 S (2010–2011) ble det på denne bakgrunn lagt til rette for økt straffegjennomføringskapasitet, bl.a. ved utvidelse av kapasiteten for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Etter at ordningen med elektronisk kontroll ble innført i Hordaland 1. april 2011, har ordningen i dag en kapasitet tilsvarende 180 fengselsplasser. Regjeringen foreslår at straffegjennomføringskapasiteten økes ytterligere i 2011, ved at det bevilges 6 mill. kroner til å innføre straffegjennomføring med elektronisk kontroll også i Akershus og Agderfylkene.

Det foreslås på bakgrunn av ovennevnte at bevilgningen under kap. 430 post 1 økes med 6 mill. kroner. Helårsvirkningen i 2012 er 20 mill. kroner.

Økning av kriminalomsorgens driftsbudsjett

Den høye kapasitetsutnyttelsen i fengslene har medført en presset arbeidssituasjon for de tilsatte. Det høye aktivitetsnivået i kriminalomsorgen er utfordrende for arbeidsmiljø og sikkerhet i fengslene, og det er behov for å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår regjeringen å øke bevilgningen under kap. 430 post 1 med 10 mill. kroner i 2011.

Sentrale midler til IKT-tiltak

I forbindelse med fordeling av tidligere tilbakeholdte IKT-midler foreslås det å øke kap. 430 post 1 med 3,5 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av kap. 400 post 1. Det vises i denne forbindelse til omtale under kap. 400 post 1, kap. 410 post 1 og kap. 440 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås det å øke bevilgningen under kap. 430 post 1 med 19,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er meget kritisk til bruk av hjemmesoning med elektronisk kontroll. Derfor vil disse medlemmer omdisponere de 6 mill. kroner som er avsatt til utvidelse av hjemmesoning til drift og vedlikehold av fengslene. Hjemmesoning fremstår ikke som straff, men en mild form for husarrest. I tillegg diskriminerer den ulike innsatte, da det stilles krav om hjem og jobb for å nyte godt av denne ordningen. Disse medlemmer vil ikke utvide ordningen før en skikkelig evaluering er presentert for Stortinget.

Komiteens medlemmer fra Høyre vil understreke at politiet er avhengig av et tilstrekkelig antall varetektsplasser for å kunne bekjempe kriminalitet på en mest mulig effektiv måte. Når det er stor gjentakelsesfare, stor fare for bevisforspillelse i alvorlige straffesaker eller unndragelsesfare, er det viktig at politiet har mulighet til å holde den som er mistenkt eller siktet i varetekt under deler av etterforskningen. Høyre foreslår derfor at det innenfor rammen av Kriminalomsorgens budsjett prioriteres å etablere flere varetektsplasser.

Komiteens medlem fra Venstre er glad for at regjeringen forsøker ulike tiltak for å redusere soningskøen, men mener hjemmesoning med elektronisk kontroll bryter med viktige prinsipielle sider ved straffesystemet. Dette medlem viser til at regjeringen i 2011 har økt kapasiteten på straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Dette medlem mener de uheldige sidene ved å sone i eget hjem ikke tas tilstrekkelig hensyn til og viser til at Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i løpet av 2011 og 2012 skal publisere to store rapporter med evaluering av ordningen.

Dette medlem mener muligheten for hjemmesoning kan skape en klassejustis og viser til at mange i Norge ikke engang har et hjem. Å sette noen i hjemmesoning gjør også at de pårørende til den domfelte blir delaktige i straffen på en uheldig måte. Dette medlem vil videre vise til en artikkel i Aftenposten 11. oktober 2010 der en innsatt forteller om sine erfaringer med elektronisk soning: «Jeg valgte soning med elektronisk lenke, fordi jeg trodde det kom til å bli lett. I stedet ble det stressende, og jeg fikk et helt annet syn på hjemmet mitt. Jeg følte meg fanget bak et usynlig gitter i eget hjem», sa mannen til Bergens Tidende. Dette medlem vil understreke at en elektronisk lenke aldri kan erstatte forpliktende menneskelige relasjoner som er helt avgjørende for en vellykket rehabilitering. For dette medlem er det et viktig prinsipp at lovbryteren skal gjøre opp straffen sin med samfunnet. Dette medlem ønsker derfor å kutte 36 mill. kroner i bevilgningene til forsøk med straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 500 000

fra kr 3 318 708 000 til kr 3 302 208 000»

Dette medlem vil videre peke på at det mang-ler lukkede fengselsplasser og celler til forvaringsdømte. Dette medlem viser til at Venstre tidligere har påpekt at et nytt fengsel i Indre Salten ville avhjulpet denne mangelen. I dag er Fauske avdeling et fengsel med lavere sikkerhetsnivå som er underlagt Bodø fengsel. For at byggingen av et permanent fengsel på Fauske skal kunne komme i gang så fort som mulig, forutsetter dette medlem at regjeringen snarest kommer tilbake til Stortinget med en konkret fremdriftsplan for prosjektet, særlig med hensyn til klargjøring av tomtealternativ.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget, senest i statsbudsjettet for 2012, med en konkret og forpliktende fremdriftsplan for fengsel med lukkede fengselsplasser i Indre Salten/Fauske.»

Post 70 Tilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre vil understreke at en rekke frivillige organisasjoner gir et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilbakeføre innsatte til samfunnet etter endt soning.

Organisasjoner som Way Back, Røde Kors Nettverksgruppe, Kirkens sosialtjeneste, Retretten, Foreningen for fangers pårørende med flere er blant organisasjonene Høyre gjennom flere år har valgt å prioritere i sine alternative budsjetter. Frivillige gjør også en stor innsats for å forebygge kriminalitet, både begått av unge og av tidligere straffedømte. Høyre ønsker en dreining av midler til frivillig arbeid. Derfor foreslår Høyre å øke bevilgningen under kap. 430 post 70 med 5 mill. kroner, i tillegg til de 5 mill. kroner som ble foreslått ved behandlingen av statsbudsjettet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

70

Tilskudd, forhøyes med

5 000 000

fra kr 22 271 000 til kr 27 271 000»