8.4 Kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til meddommere, lagrettemedlemmer, vitner og rettsvitner og reiseutgifter til disse. Bevilgningen dekker også utgifter til vitner som møter eller på annen måte avgir forklaring for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, samt nødvendige blodprøver/DNA-tester i kommisjonens arbeid.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling, foreslås bevilgningen under kap. 414 post 1 redusert med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke viktigheten av at forliksrådene har stor faglig kompetanse og behovet for opplæring og kontinuitet. Dette medlem viser til Dokument nr. 15:1098 (2010–2011) der representanten Trine Skei Grande stilte spørsmål ved at det er en øvre aldersgrense på medlemmer av forliksrådet på 70 år ved valgperiodens start. Dette medlem mener en slik øvre aldersgrense er uheldig og viser til at den enkelte steder har ført til at det blir stadige utskiftninger og at medlemmene har lite erfaring.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, endre lov om domstolene (domstolloven) § 56 jf. § 70 annet ledd nr. 1 om at medlemmet må være under 70 år ved valgperiodens start, slik at også personer over 70 år kan fortsette som medlem i forliksrådet.»