Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Sammendrag

I saldert budsjett for 2011 er det lagt til grunn at det i gjennomsnitt vil være 146 000 mottakere av bostøtte per måned. Nye anslag tilsier et gjennomsnittlig antall mottakere på om lag 130 000 per måned. I tillegg er det anslått at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte vil øke med om lag 400 kroner, fra 25 600 kroner til 26 000 kroner.

På bakgrunn av de nye anslagene foreslås det at bevilgingen på posten reduseres med 378,5 mill. kroner, fra 4 148,5 mill. kroner til 3 770 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.