Post 60 Innbyggertilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er et klart behov for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Et sentralt element i fag- og yrkesopplæringen er læretiden i bedriftene. For at denne ordningen skal fungere etter hensikten, er man til enhver tid avhengig av å ha et tilstrekkelig antall lærlingeplasser tilgjengelig for nye lærlinger. Disse medlemmer vil også påpeke at en hyppig årsak til frafall på yrkesfag, er elever som blir stående uten tilbud om lærlingeplass. Ethvert tiltak som kan bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger er derfor utelukkende positivt. Disse medlemmer vil videre påpeke det betydelige opplæringsansvaret som tas av bedrifter og virksomheter som tar inn lærlinger. Høyre etterlyser derfor flere virkemidler som kan stimulere til opprettelse av flere læreplasser og vil foreslå en økning i tilskuddet til lærebedrifter som tar inn nye lærlinger høsten 2011. Disse medlemmer foreslår å bevilge 50 mill. kroner til dette.

Disse medlemmer mener fylkeskommunene bør prioritere drift av de videregående skolene og samferdsel, og for øvrig kan effektivisere sin drift.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 125 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, Denne reduksjonen kan fylkeskommunene finansiere gjennom mer effektiv drift. Samtidig foreslår disse medlemmer å øke bevilgningene til Fylkesveier over Samferdselsdepartementets budsjett.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 75 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

75 000 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 859 249 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å øke bevilgningen til de tekniske fagskolene i Ålesund og Kristiansund med 5 mill. kroner, til reservefergeløsning for Kvitsøy med 4 mill. kroner, til sykkelveier i Østfold og Telemark med hhv. 10 mill. kroner og 2 mill. kroner, og til sykkelstamvei i Rogaland med 3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

24 000 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 958 249 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad vedrørende behovsprøvd stipend under kap. 228 post 71 som medfører en reduksjon i bevilgningsbehovet på 317,2 mill. kroner under kap. 572 post 60.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

317 200 000

fra kr 25 934 249 000 til kr 25 617 049 000»

Post 61 (Ny) Finansiering av fagskoler

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i Innst. 12 S (2010–2011). Disse medlemmer er av den oppfatning at fagskolene i likhet med andre utdanningar på høyere nivå bør finansieres over statsbudsjettet.

Det fremstår etter disse medlemmers syn da som meningsløst at skolene er finansiert etter studieplasser 2 år tilbake i tid.

Disse medlemmer mener likevel at innenfor dagens finansieringsregime bør finansieringa baseres på sist kjente studieplasser. Dette er spesielt viktig i maritime fagskoler. Det har lenge vært en målsetting både fra næringen og Stortinget at man skal øke rekrutteringen til dette studiet.

Disse medlemmer foreslår derfor at regjeringen for studieåret 2011–2012 finansierer fagskolene etter sist kjente antall studieplasser.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre finansiering av fagskolene slik at de blir finansiert etter sist kjente antall studieplasser.»

Disse medlemmer foreslår å bevilge 25 mill. kroner, tilsvarende en økning på 25 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

61

(Ny) Finansiering av fagskoler, øremerket, bevilges med

25 000 000»

Post 68 (Ny) Veivedlikehold

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er imot enhver form for unødvendig byråkrati og sløsing med skattebetalernes penger, og mener derfor at fylkeskommunene er et unødvendig og fordyrende forvaltningsnivå. Disse medlemmer viser til at regjeringen har forsøkt å gi dette forvaltningsnivået økt legitimitet ved å tilføre forvaltningsnivået nye oppgaver, herunder overføringen av over 17 000 kilometer med dårlige vedlikeholdte riksveier 1. januar 2010. Disse medlemmer påpeker at fylkene ikke har ressurser til å ivareta disse veiene på en tilfredsstillende måte, og at regjeringen derfor har opprettet en egen ordning under kap. 1320 post 61 som gjør det mulig for fylkeskommunene å låne penger fra staten for å gjennomføre vedlikehold på veier staten eide frem til 31. desember 2009. Disse medlemmer peker på at både omfanget av vedlikeholdsetterslepet på de veiene som er overført, og fylkeskommunenes økonomi, vil føre til at det kan ta lang tid å ruste opp tidligere riksveier til akseptabel veistandard. Disse medlemmer ønsker i utgangspunktet å reversere forvaltningsreformen, og viser til at Fremskrittspartiet og Høyre fremmet følgende forslag i Innst. 13 S (2010–2011) i forbindelse med statsbudsjettet for 2011:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om reversering av forvaltningsreformen på samferdselsområdet, slik at de over 17 000 kilometerne med øvrige riksveier som ble overført til fylkeskommunene 1. januar 2010, tilbakeføres til staten.»

Disse medlemmer viser til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål 223 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 6. oktober 2010, der det kommer frem at Statens vegvesen ikke har gjennomført analyser av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet etter 2004. Dette er svært uheldig.

Disse medlemmer viser til at materialkostnaden for asfaltering har økt med 7,5 pst. bare fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, og mener at dette tilsier et stort behov for tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2011.

Disse medlemmer vil av ovenfornevnte grunner øke posten med 1,5 mrd. kroner utover regjeringens forslag. Disse medlemmer vil for øvrig vise til sine merknader og bevilgningsforslag til kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger med mer.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 1,5 mrd. kroner, tilsvarende en økning på 1,5 mrd. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

68

(Ny) Veivedlikehold, bevilges med

1 500 000 000»