9.6 Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Post 61 Husleietilskudd

Sammendrag

Tilskuddet skal bidra til at leietakere i tidligere regulerte boliger i Oslo og Trondheim, og som er i en vanskelig økonomisk situasjon, skal kunne beholde boligen etter at husleiereguleringen ble avviklet 1. januar 2010.

I desember 2010 var det 123 mottakere av tilskuddet, mens det i januar 2011 var 93 mottakere. Selv om det vil kunne komme nye søkere som følge av at ujustert husleie blir oppregulert, forventer Oslo kommune en betydelig nedgang i utbetalingene. Utgiftene til husleietilskudd i Oslo i 2011 anslås til om lag 4,8 mill. kroner, hvorav statens andel utgjør 2,4 mill. kroner.

Det er fortsatt ikke klart hvor stor søknadsinngangen i Trondheim blir i 2011. Det legges til grunn at husleienivået i Trondheim er lavere enn i Oslo.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgingen på posten reduseres med 1 mill. kroner, fra 4,5 mill. kroner til 3,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.