Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

Sammendrag

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011 foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 72,3 mill. kroner, fra 1 273,7 mill. kroner til 1 201,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til innspill fra Kommunenes Sentralforbund (KS), og mener prosentandelen i det statlige stimuleringstilskuddet til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser bør økes til 50 pst.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke prosentandelen i det statlige stimuleringstilskuddet til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser til 50 pst. i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer i sitt alternative statsbudsjett for 2011 foreslo å øke investeringstilskuddet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, men ble dessverre nedstemt. Disse medlemmer har også i inneværende år foreslått å utrede statlig driftstilskudd til kommunale sykehjemsplasser uten å få flertall for det, jf. Prop. 65 S (2010–2011). Disse medlemmer ser imidlertid ingen grunn til å foreta noen omkamp på dette i denne innstillingen. Disse medlemmer registrerer at regjeringen nå legger til grunn nye renteanslag som begrunnelse for å kutte posten og forutsetter derfor at denne endringen ikke på noen måte medfører at rammen for rentefrie lån til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger blir redusert. På grunnlag av denne forståelsen slutter disse medlemmer seg til regjeringen sitt forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at det i dag eksisterer en rentekompensasjonsordning for kommunene og fylkeskommunene som gjelder skole- og svømmeanlegg. Bakgrunnen for denne ordningen er å stimulere kommunene til å bygge gode og solide anlegg, som kan bidra til gode tjenester til befolkningen. Disse medlemmer mener at å sikre tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten for å gi alle som har krav på plass et tilbud, er en viktig utfordring for det norske velferdssamfunnet. Muligheten til å ta opp rentefrie lån over en periode vil etter disse medlemmers syn være en viktig stimulans til kapasitetsutbygging i kommunenes omsorgstjenester. Derfor mener disse medlemmer at også bygging av nye sykehjemsplasser og bofellesskap for demente bør omfattes av en slik gunstig rentekompensasjonsordning, som i dag eksisterer for bygging av svømme- og skoleanlegg. Denne ordningen skal komme på toppen av den statlige tilskuddsordningen gjennom husbanken, og dermed sikre fullfinansiering av investeringene.

Disse medlemmer viser til Høyres alternative statsbudsjett for 2011, hvor disse medlemmer foreslo en investeringsramme på 2,5 mrd. kroner, og vil videreføre dette nivået med halvårsvirkning i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 21,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 50,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

50 800 000

fra kr 1 273 700 000 til kr 1 222 900 000»

Post 64 Investeringstilskudd, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre mener alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det. For å sikre et godt tilbud til eldre trengs et bedre og mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Dette medlem mener det er behov for å bygge flere sykehjemsplasser, samt å styrke fagkompetansen innen geriatri og rehabilitering. Dette medlem viser til det såkalte «eldreforliket» som Venstre og Kristelig Folkeparti inngikk med regjeringen våren 2009. Avtalen skulle blant annet sikre en rett til sykehjemsplass når man trenger det. Samtidig skal kommunenes mulighet til å avslå tilbud fordi de mangler penger eller personell, innskrenkes. Dette medlem var derfor forundret over at budsjettet for 2011 ikke innebar ekstra bevilgninger for å følge opp eldreforliket. Dette medlem viser til at regjeringen i sitt forslag til revidert budsjett bevilger 310 mill. kroner som investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette medlem mener bevilgningen er for liten og viser til at Kommunenes Sentralforbund mener budsjettet for 2011 knapt gir rom for å videreføre velferdstilbudet.

Dette medlem viser til at over 3 000 står i kø for å få sykehjemsplass. De siste fem årene har regjeringen klart å få på plass 699 nye sykehjemsplasser. Dette medlem viser videre til at regjeringens mål er 12 000 plasser fra 2008 til 2015. Sannsynligvis er behovet mange flere plasser. Særlig vil behovet for sykehjemsplasser øke radikalt fra 2020. Dette medlem mener det er behov for å skaffe flere sykehjemsplasser og vil derfor gi en merbevilgning til sykehjemsplasser på 111 mill. kroner. Dette vil gi 1 000 flere sykehjemsplasser i 2011 med økt statlig finansieringssats til 40 pst.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

586

Tilskudd til omsorgs-boliger og sykehjems-plasser

64

Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

111 000 000

fra kr 1 377 400 000 til kr 1 488 400 000»