Post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres

Sammendrag

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 90,2 mill. kroner, fra 673,0 mill. kroner til 582,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer i sitt alternative statsbudsjett for 2011 foreslo å øke rammen for rentefrie lån til skole- og svømmeanlegg, men ble dessverre nedstemt. Disse medlemmer ser imidlertid ingen grunn til å foreta noen omkamp på dette i denne innstillingen. Disse medlemmer registrerer at regjeringen nå legger til grunn nye renteanslag som begrunnelse for å kutte posten og forutsetter derfor at denne endringen ikke på noen måte medfører at rammen for rentefrie lån til skole- og svømmeanlegg blir redusert. På grunnlag av denne forståelsen slutter disse medlemmer seg til regjeringen sitt forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til informasjon fra friskoler knyttet til utfordringer vedrørende finansiering av oppussing av skolebygg og til deres henvendelse om ønske om adgang til rentefrielån via Husbanken til dette formålet. Disse medlemmer ser at dagens finansieringsordning kan stille friskoler i en vanskelig økonomisk situasjon. Videre vil disse medlemmer vise til Dokument 8:134 S (2010–2011) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Henning Warloe og Svein Harberg «om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler» hvor det bes om en sak for Stortinget der kriteriene for tilskudd til friskolene gjennomgås med sikte på å sikre at disse reelt samsvarer med intensjonen i Stortingets vedtak om tilskudd til friskoler.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at ordningen med rentekompensasjon for skoleanlegg ble opprettet av regjeringen Bondevik II i 2002. Dette medlem mener det er behov for å styrke ordningen gjennom å øke rammen for skolebygg og svømmeanlegg med 5 mrd. kroner. Mange kommuner og fylkeskommuner står foran store investeringer i nybygg og ombygginger. Ikke minst gjelder dette for fylkeskommunene, som opplever stor vekst i elevtallet i videregående skole og en stadig utvikling og tilpasning av yrkesfagutdanningen. Dette medlem foreslår derfor å øke rammen, noe som medfører en ekstrabevilgning på 75 mill. kroner til rentekompensasjon i Husbanken.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

15 200 000

fra kr 673 000 000 til kr 657 800 000»

Post 61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

Sammendrag

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 3,6 mill. kroner, fra 47,0 mill. kroner til 43,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer i sitt alternative statsbudsjett for 2011 foreslo å øke rammen for rentefrie lån til skole- og svømmeanlegg, men ble dessverre nedstemt. Disse medlemmer ser imidlertid ingen grunn til å foreta noen omkamp på dette i denne innstillingen. Disse medlemmer registrerer at regjeringen nå legger til grunn nye renteanslag som begrunnelse for å kutte posten og forutsetter derfor at denne endringen ikke på noen måte medfører at rammen for rentefrie lån til skole- og svømmeanlegg blir redusert. På grunnlag av denne forståelsen slutter disse medlemmer seg til regjeringen sitt forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) har laget en alarmerende rapport om tilstanden til kirkebyggene rundt om i landet. Blant annet har over 80 pst. av norske kirker alvorlige feil på det elektriske anlegget, noe som betyr at det er stor fare for brann. Dette medlem mener det er behov for sterkere grep for å sette i stand kirkene og foreslår derfor å øke rammen for rentefrie lån med 500 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

3 100 000

fra kr 47 000 000 til kr 43 900 000»