Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren

Dette dokument

  • Innst. 224 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 9 (2012–2013)
  • Dato: 05.03.2013
  • Utgiver: Helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 9

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. mars 2013

Bent Høie

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører