Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 12. desember 2013

Marit Arnstad

Gunnar Gundersen

leder

ordfører