Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2014

Arve Kambe

Stefan Heggelund

leder

ordfører