Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Stefan Heggelund, lederen Arve Kambe, Bente Stein Mathisen og Bengt Morten Wenstøb, fra Fremskrittspartiet, Hege Jensen og Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Gunhild Berge Stang, og fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, understreker viktigheten av at lokalt ansatte ivaretas på en god måte, og er tilfreds med at det gjøres et arbeid for å sikre dette. Komiteen mener Norge har et særlig ansvar for å gå foran med et godt eksempel når det gjelder arbeidsforhold, her har utenrikstjenesten også en viktig rolle.

Komiteen viser for øvrig til regjeringens forslag til vedtak om pensjoner fra statskassa og slutter seg til dette.