Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald

Dette dokument

  • Innst. 178 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 38 (2014–2015)
  • Dato: 18.02.2016
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 30

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 18. februar 2016

Svein Harberg

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører