Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen

Dette dokument

  • Innst. 348 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 19 (2015–2016)
  • Dato: 31.05.2016
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 22

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 31. mai 2016

Svein Harberg

leder og ordfører