Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Samandrag

Justis- og beredskapsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2017.

På bakgrunn av rekneskapstal og venta utvikling vert fleire løyvingar foreslått endra og justerte. Det vert vist til proposisjonen for nærare omtale av endringane.

Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Jan Bøhler, leiaren Lene Vågslid og Maria-Karine Aasen-Svensrud og frå Høgre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, frå Framstegspartiet, Himanshu Gulati og Ulf Leirstein, frå Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og frå Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til Prop. 24 S (2017–2018) og har ingen merknader.

Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

45 000

frå kr 497 226 000 til kr 497 181 000

61

Høgsterett

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 300 000

frå kr 108 731 000 til kr 110 031 000

410

Domstolane

1

Driftsutgifter, blir auka med

800 000

frå kr 2 368 903 000 til kr 2 369 703 000

430

Kriminalomsorga

1

Driftsutgifter, blir redusert med

35 900 000

frå kr 4 627 849 000 til kr 4 591 949 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

10 000 000

frå kr 44 456 000 til kr 54 456 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømde mv., kan overførast, blir redusert med

13 300 000

frå kr 82 000 000 til kr 68 700 000

432

Utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS)

1

Driftsutgifter, blir auka med

17 400 000

frå kr 210 614 000 til kr 228 014 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

42 481 000

frå kr 17 095 870 000 til kr 17 138 351 000

21

Særskilte driftsutgifter, blir redusert med

17 000 000

frå kr 144 432 000 til kr 127 432 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, blir redusert med

6 863 000

frå kr 26 971 000 til kr 20 108 000

25

Retur av asylsøkjarar med avslag og andre utlendingar utan lovleg opphald, overslagsløyving, blir redusert med

62 500 000

frå kr 219 621 000 til kr 157 121 000

70

Tilskot, blir redusert med

2 800 000

frå kr 85 180 000 til kr 82 380 000

73

Tilskot til EUs grense- og visumfond, blir redusert med

6 200 000

frå kr 184 000 000 til kr 177 800 000

442

Politihøgskulen

1

Driftsutgifter, blir auka med

4 000 000

frå kr 628 473 000 til kr 632 473 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 759 422 000 til kr 761 422 000

454

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 800 000

frå kr 728 102 000 til kr 731 902 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

43 600 000

frå kr 1 838 310 000 til kr 1 794 710 000

455

Redningstenesta

21

Særskilte driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 27 008 000 til kr 29 008 000

456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Driftsutgifter, blir redusert med

52 600 000

frå kr 219 949 000 til kr 167 349 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

27 700 000

frå kr 518 846 000 til kr 491 146 000

469

Vergemålsordninga

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 700 000

frå kr 215 039 000 til kr 216 739 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir redusert med

43 000 000

frå kr 103 742 000 til kr 60 742 000

73

Rettferdsvederlagsordninga til Stortingets blir redusert med

3 563 000

frå kr 30 563 000 til kr 27 000 000

472

Voldsoffererstatning og rådgjevningskontora for kriminalitetsoffer

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 700 000

frå kr 24 523 000 til kr 22 823 000

70

Erstatning til voldsoffer, overslagsløyving, blir redusert med

52 000 000

frå kr 417 503 000 til kr 365 503 000

475

Bubehandling

1

Driftsutgifter, blir auka med

18 600 000

frå kr 76 523 000 til kr 95 123 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter, blir auka med

755 000

frå kr 2 671 000 til kr 3 426 000

3432

Utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS)

3

Andre inntekter, blir auka med

1 500 000

frå kr 1 013 000 til kr 2 513 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen, blir auka med

48 831 000

frå kr 260 169 000 til kr 309 000 000

5

Personalbarnehage, blir redusert med

243 000

frå kr 2 300 000 til kr 2 057 000

6

Gebyr – utlendingssaker, blir redusert med

4 105 000

frå kr 206 225 000 til kr 202 120 000

8

Refusjonar frå EUs grense- og visumfond, blir redusert med

9 258 000

frå kr 21 258 000 til kr 12 000 000

3442

Politihøgskulen

2

Diverse inntekter, blir auka med

1 700 000

frå kr 15 939 000 til kr 17 639 000

3

Inntekter frå Justissektorens kurs- og øvingssenter, blir auka med

2 300 000

frå kr 17 721 000 til kr 20 021 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

1

Gebyr, blir redusert med

13 600 000

frå kr 144 104 000 til kr 130 504 000

3456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Abonnementsinntekter, blir auka med

1 000 000

frå kr 316 318 000 til kr 317 318 000

2

Variable refusjonar, blir redusert med

18 500 000

frå kr 41 014 000 til kr 22 514 000

Oslo, i justiskomiteen, den 5. desember 2017

Lene Vågslid

Jenny Klinge

leiar

ordførar