Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2017-2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 62 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 62 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for 2017 for de de budsjettkapitler som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. Bakgrunnen for endringene er først og fremst endrede regnskapstall og nye analyser av forventet utvikling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2017