Innhold

11. Forskning under Nærings- og fiskeridepartementet

11.1 Kap. 920 Norges forskningsråd

Komiteen viser til at Norges forskningsråd er det sentrale organet for oppfølging av regjeringens forskningspolitiske prioriteringer. Forskningsrådet har ansvar for forskning på alle fagområder, med virkemidler som spenner fra grunnforskning til innovasjonsrettet forskning og kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsrådets tre hovedoppgaver er å finansiere forskning, gi forskningspolitiske råd og skape møteplasser.

Komiteen merker seg at regjeringen styrker satsingen på virkemidler for å øke forskningsbasert omstilling og innovasjon i næringslivet. Formålet er å legge til rette for økt verdiskaping i næringslivet, omstilling i norsk økonomi og å bidra til bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og næringsliv. Tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet skal primært bidra til målet om økt verdiskaping i næringslivet. Nærings- og fiskeridepartementets tildeling retter seg også mot Forskningsrådets mål om å møte store samfunnsutfordringer innenfor det strategiske området Hav.

Post 50 Tilskudd til forskning

Komiteen viser til forskningsinstituttenes basisbevilgning fra Forskningsrådet og OECDs anbefalinger om tilstrekkelige basisbevilgninger for å ta ut hele samfunnsgevinsten av instituttene, særlig rettet mot næringslivet. Komiteen ber regjeringen vurdere en styrking av ambisjonene for instituttenes rolle som omstillingsmotor, og at man ved neste revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ser nærmere på hvordan instituttene best kan ivareta dette.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser i denne sammenheng til at regjeringen har foreslått en styrking av basisbevilgningen av de teknisk-industrielle forskningsinstituttene med 20 mill. kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, som en del av opptrappingsplanen FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet i gjeldende langtidsplan.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til evalueringen av instituttsektoren og mener regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en egnet oppfølging av gjennomgangen av instituttsektorens betydning for forsknings- og innovasjonssystemet.

Disse medlemmer mener at regjeringen i en framtidig plan/strategi for instituttsektoren bør ha ambisjoner for instituttenes rolle som omstillingsmotor. Disse medlemmer mener også at neste reviderte langtidsplan for forskning og høyere utdanning, bør innlemme instituttsektoren og tilrettelegge for deres bidrag i samfunnsutviklingen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil framheve at forskning er en forutsetning for videre utvikling og vekst, og helt nødvendig for å møte de store, sammensatte utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Disse medlemmer understreker at kunnskapsinvesteringer er viktigere enn på lenge, og er bekymret over tilbakegangen i forskningsbevilgningene i regjeringens statsbudsjett for 2020. Omstilling og fornyelse krever at regjeringen følger opp med økning i det samlede forskningsbudsjettet. Disse medlemmer etterlyser særlig en sterkere satsing på forskning innen klima og bærekraft, bioøkonomi og de marine og maritime næringene, IKT og datasikkerhet og til fagmiljøene som skal utdanne og utvikle samfunnet og institusjonene våre.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett, der det foreslås å styrke forskningsinnsatsen og den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen, gjennom i alt 150 mill. kroner, til forskning for klima, bærekraft og nye næringer, inkludert nye programmer i Forskningsrådet og etablering av nye toppforskningssentre.

Disse medlemmer viser også til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett foreslår en satsing på i alt 100 nye rekrutteringsstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Stillingene skal utvikle profesjonene, øke omfanget av og kvaliteten på forsknings- og innovasjonsarbeidet i helse og omsorg, bidra til en god innføring av 5-årig lærerutdanning og utvikle flere solide fagmiljøer innen IKT, teknologi og realfag.

Disse medlemmer vil opprette et forskningssenter for næringsrettet digitalisering, som kan være landslag innenfor viktige teknologiområder, som AI og autonome systemer, men også bidra til å løfte de små og mellomstore bedriftene (SMB). Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett, som foreslår 10 mill. kroner til formålet.

11.2 Kap. 923 og kap. 3923 Havforskningsinstituttet

Komiteen vil vise til at sammenslåingen av Havforskningsinstituttet og NIFES ble gjennomført fra 1. januar 2018. Det er lagt vekt på at instituttet skal vektlegge helhetlig forskning og rådgivning for bærekraftig forvaltning av ressursene i hele kjeden fra hav til mat. Komiteen viser til at bestandsforskning er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning og stabile kvoter.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet ser mer bestandsforskning som nødvendig for økt verdiskapning og en best mulig forvaltning av fiskeriressursene.

Disse medlemmer viser til etableringen av nytt bygg for Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet i Bergen. Havforskningsinstituttet har i dag et nært samarbeid med Bergen Akvarium, og der er store synergier forskningsmessig og infrastrukturmessig ved en samlokalisering. Disse medlemmer er kjent med at det arbeides med en ny lokalisering av akvariet nær den nye lokaliseringen av HI. Disse medlemmer ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på en egnet måte med en vurdering av hvordan en kan realisere synergiene også i fremtiden.

11.3 Kap. 926 og kap. 3926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

Komiteen registrerer at økt fokus på havforskning har medført et behov for å revitalisere samarbeidet om bruk av statens forskningsfartøy, og at Havforskningsinstituttet i 2020 skal ta initiativ til å involvere nye brukere.

Komiteen er positiv til at norsk antarktisforskning blir styrket. I 2018 ble F/F «Kronprins Haakon» satt i drift, og komiteen er opptatt av at forskningsskipet har rammevilkår som sikrer god utnyttelse for å styrke norsk polarforskning.

11.4 Kap. 928 Annen marin forskning og utvikling

Komiteen viser til omtalen i proposisjonen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettenigheten, hvor det foreslås å bevilge 6 mill. kroner til Blått kompetansesenter Sør på kap. 928 post 60.