Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, Kent Gudmundsen, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde, fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg, fra Fremskrittspartiet, lederen Roy Steffensen og Hanne Dyveke Søttar, fra Senterpartiet, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand, fra Sosialistisk Venstreparti, Mona Fagerås, fra Venstre, Solveig Schytz, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til Stortingets forretningsorden § 43 om fagkomiteenes behandling av statsbudsjettet.

Komiteen behandler i denne innstillingen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 under rammeområde 16 Utdanning og forskning etter den vedtatte inndelingen i rammeområder, jf. Innst. 1 S (2020–2021). Rammeområde 16 omfatter inntekts- og utgiftskapitler under Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Komiteen viser til at regjeringen har lagt frem Prop. 1 S (2020–2021) med Tillegg 1 (2020–2021).

Komiteen viser videre til Stortingets behandling av finansinnstillingen, Innst. 2 S (2020–2021) 3. desember 2020, der nettorammebeløp for hvert enkelt rammeområde ble vedtatt. For rammeområde 16 er netto sum fastsatt til 85 187 566 000 kroner.

Komiteen avholdt åpen høring om budsjettproposisjonen 19. og 22. oktober 2020. Komiteen har i tillegg mottatt en rekke skriftlige innspill.

Komiteen viser til at det 13. november 2020 ble sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsministeren der komiteen spurte om finansieringen av femte år på grunnskolelærerutdanningen. Svarbrevet datert 20. november 2020 ligger vedlagt denne innstillingen.

For øvrig viser komiteen til de respektive partiers merknader og forslag under de enkelte kapitler og poster. Når det gjelder budsjettposter som ikke er omtalt i denne innstillingen, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag.

1.1 Om budsjettforliket

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforliket, der det også har blitt enighet mellom de fire partiene om følgende:

Flertallet viser til at det blir foreslått å øke bevilgningen til teknisk utstyr innen yrkesfag med 15 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å innføre en ensartet tilskuddssats per elev på toppidrettsgymnas med en bevilgning på 20,5 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å redusere bevilgningen til midler til digital undervisning med 10 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å redusere bevilgningen til tiltak for å ta igjen tapt progresjon med 10 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å redusere bevilgningen til en tilskuddsordning for oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer med 25 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å redusere bevilgningen til NOKUT med 5 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å redusere bevilgningene til Forskningsrådet med 50 mill. kroner.

Flertallet viser til at det blir foreslått å øke satsen i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen med 0,1 prosentpoeng fra 0,5 til 0,6 under alle rammeområder, med en samlet budsjettendring på 365,1 mill. kroner.

Dette innebærer at flertallet foreslår en reduksjon på flere poster på rammeområde 16, se tabell nedenfor.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er sterkt kritiske til hvordan årets budsjettprosess har foregått i Stortinget. Budsjettforlik mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble først presentert på kvelden 1. desember, noe som umuliggjør en grundig og seriøs budsjettbehandling i komiteene, tatt i betrakting at dato for finansdebatten var 3. desember.

Disse medlemmer viser til at når komiteens dato for avgivelse av budsjettinnstilling er 8. desember, blir tidsfristene så korte at det er umulig for opposisjonspartiene å vurdere og kommentere konsekvensene av budsjettforliket tilstrekkelig grundig.

Disse medlemmer viser til at statsbudsjettet er blant Stortingets viktigste oppgaver, og prosessen rundt forliket undergraver opposisjonens mulighet til kontroll over bevilgningene. Budsjettet for utdanning og forskning (rammeområde 16) er på ca. 85 mrd. kroner og inneholder svært mange viktige politikkområder. Disse medlemmer mener et så viktig område hadde fortjent en langt grundigere og langt mer seriøs behandling enn det regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i år la opp til.

Oversikt over ABE-endringer på rammeområde 16 etter budsjettforliket sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

ABE-endring etter budsjettforlik

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

395 465

-390

21

Spesielle driftsutgifter

17 160

-17

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

233 998

-216

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

357 458

-364

21

Spesielle driftsutgifter

208 508

-203

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

16 053

-16

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

143 555

-136

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 993

-23

21

Spesielle driftsutgifter

112 556

-110

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 572 195

-1 297

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

648 889

-676

21

Spesielle driftsutgifter

36 030

-35

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

470 156

-465

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter

31 723

-31

242

Norges grønne fagskole - Vea

1

Driftsutgifter

30 455

-30

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter

15 725

-11

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

119 469

-104

21

Spesielle driftsutgifter

9 051

-9

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

159 940

-233

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

38 845 890

-36 899

70

Private høyskoler

1 903 015

-1 686

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

175 626

-175

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Virksomhetskostnader

157 515

-601*

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

213 265

-164

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter

187 135

-177

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

19 444

-20

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 768 581

-1 810

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 895 400

-1 409

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

790 086

-791

55

Virksomhetskostnader

800 883

-784

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

223 974

-218

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

49 436

-141

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 697 420

-2 089

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

605 205

-633

21

Spesielle driftsutgifter

427 800

-417

22

Fiskeriforskning og -overvåking

204 100

-170

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

180 415

-168

21

Spesielle driftsutgifter

160 850

-88

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

69 200

-66

72

Tilskudd til Nofima AS

101 200

-99

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

232 677

-242

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

194 856

-188

54

Næringsrettet matforskning m.m.

170 000

-170

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

400 095

-415

Sum utgifter rammeområde 16

88 673 797

-53 986

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

13 977

-15

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

15 623

-9

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

36 030

-46

3242

Norges grønne fagskole - Vea

2

Salgsinntekter mv.

5 009

-5

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

8 651

-8

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

2

Salgsinntekter mv.

634

-1

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

441 950

-430

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

161 050

-88

Sum inntekter rammeområde 16

3 352 247

-602

Sum netto rammeområde 16

85 321 550

-53 384

*Etter innspill fra Kunnskapsdepartementet er ABE-endringen under kap. 272 fordelt med 140 000 kroner på post 50, 210 000 kroner på post 51 og 251 000 kroner på post 52, jf. komiteens tilråding.

1.2 Oversikt over regjeringens budsjettforslag

Tabellen under viser regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2021 for rammeområde 16, jf. Prop. 1 S (2020–2021).

90–99-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 16

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2020–2021)

Utgifter

Kunnskapsdepartementet

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

395 465 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 160 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 096 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

233 998 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

357 458 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

208 508 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

72 807 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

16 053 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

143 555 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 019 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

100 838 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

11 084 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 993 000

21

Spesielle driftsutgifter

112 556 000

60

Tilskudd til landslinjer

243 207 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

87 660 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

36 265 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 185 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

302 816 000

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

691 500 000

74

Prosjekttilskudd

6 739 000

75

Grunntilskudd

95 337 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 572 195 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 600 858 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 826 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 919 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

40 529 000

71

Tilskudd til vitensentre

85 352 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

42 752 000

78

Tilskudd

186 434 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

3 154 601 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 718 569 000

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

161 878 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

128 845 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

22 133 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

365 466 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

42 046 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

30 104 000

78

Kompletterende undervisning

24 772 000

79

Toppidrett

56 903 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 190 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

83 337 000

84

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen

3 000 000

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19

40 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

648 889 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 678 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

470 156 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

72 233 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 025 451 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler

44 543 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 723 000

242

Norges grønne fagskole - Vea

1

Driftsutgifter

30 455 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 307 000

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter

15 725 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

987 051 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 549 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

708 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskudd til studieforbund

68 920 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

3 510 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

119 469 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 051 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres

376 134 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

159 940 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

38 845 890 000

70

Private høyskoler

1 903 015 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

123 380 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

803 507 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

175 626 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Virksomhetskostnader

157 515 000

51

Tiltak for internasjonalisering

236 400 000

52

Tiltak for høyere utdanning

282 954 000

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

213 265 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

36 322 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

187 135 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

155 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

97 404 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

19 444 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 768 581 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 895 400 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

790 086 000

55

Virksomhetskostnader

800 883 000

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

194 982 000

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

223 974 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

49 436 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

327 390 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 529 593 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

827 055 000

75

UNESCO-kontingent

24 303 000

76

UNESCO-formål

4 240 000

289

Vitenskapelige priser

51

Holbergprisen

17 896 000

71

Abelprisen

16 809 000

72

Kavliprisen

11 703 000

Nærings- og fiskeridepartementet

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 697 420 000

51

Tilskudd til marin forskning

407 880 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

605 205 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

427 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

204 100 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

180 415 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

160 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 800 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

69 200 000

72

Tilskudd til Nofima AS

101 200 000

Landbruks- og matdepartementet

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

232 677 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

194 856 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

170 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

2 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

400 095 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 815 409 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 669 245 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

578 232 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

602 555 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

956 359 000

74

Tap på utlån

415 500 000

Sum utgifter rammeområde 16

88 673 797 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

13 977 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

15 623 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

12 495 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

36 030 000

2

Salgsinntekter mv.

11 064 000

3242

Norges grønne fagskole - Vea

2

Salgsinntekter mv.

5 009 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 307 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

8 651 000

2

Salgsinntekter mv.

388 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

634 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

14 582 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

441 950 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

161 050 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

13 000 000

29

Termingebyrer

3 077 000

89

Purregebyrer

103 570 000

Renter og utbytte mv.

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

2 509 820 000

Sum inntekter rammeområde 16

3 352 247 000

Netto rammeområde 16

85 321 550 000