Uttalelse fra arbeids- og sosialkomiteen

Justiskomiteen sendte 9. februar 2021 utkast til innstilling til arbeids- og sosialkomiteen, som svarte følgende i brev av 16. februar 2021:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti slutter seg til justiskomiteens utkast til innstilling til Representantforslag 3 S (2020–2021) om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven og har ingen øvrige merknader.

Komiteens medlem fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen har følgende kommentar til justiskomiteens utkast til innstilling:

’Komiteens medlem fra Senterpartiet vil understreke at når regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag om å inkorporere FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettighetsloven må det samtidig være en systematisk gjennomgang av norsk lovverk for å identifisere hvor det eventuelt er behov for å gjøre endringer.

Dette medlem fra Senterpartiet vil peke på at forslaget fra Sosialistisk Venstreparti om at Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD, slik at norske borgere ikke utestenges fra å klage inn mulige menneskerettighetsbrudd på grunnlag av nedsatt funksjonsevne til CRPD komiteen, er upresist formulert. Dette både fordi det står mulige menneskerettighetsbrudd og at det å «undertegne» ifølge Sosialistisk Venstreparti skal bety å «ratifisere». Det er derfor uklart hva som er konsekvensene av forslaget. På denne bakgrunn tilrås ikke forslaget. I stedet foreslår dette medlem følgende alternative forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en vurdering av konsekvensene ved at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til CRPD’.»