Sammendrag

Utenriksdepartementet ber i proposisjonen om Stortingets samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027).

Forslag til en forordning om etablering av et program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027), ble presentert av Europakommisjonen 18. desember 2020 ved dokument 2018/0231(COD). Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt i EU, og proposisjonen baseres på Europakommisjonens forslag. Det forventes imidlertid ingen endringer av betydning i utkastet før det blir vedtatt.

Programmet vil vare fra 2021 til og med 2027. Etableringen av programmet for det indre marked har som hovedformål å forbedre det indre markeds funksjon, styrke konkurranseevnen for bedrifter i EU/EØS inkludert små og mellomstore bedrifter, muliggjøre utvikling av europeiske standarder av høy kvalitet, øke forbrukerbeskyttelsen, forbedre menneskers, dyrs og planters helse samt dyrevelferd, og fremme og samle rettidig og pålitelig statistikk av høy kvalitet. Programmet samler aktiviteter som tidligere ble finansiert gjennom seks ulike programmer til ett program.

Programmet om det indre marked består av tidligere separate program og budsjettlinjer. Det er dermed fra norsk side besluttet å delta i deler av programmet der Norge viderefører deltakelse i programdeler, hvor Norge har forpliktelser i henhold til EØS-avtalen samt å delta i to nye programdeler hvor det vurderes at Norge vil få mye igjen for deltakelse. I proposisjonenes kapittel 2 gjøres det rede for programdelene og programelementene, og hvilke deler av programmet Norge ikke skal delta i.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konsekvenser, til sammen rundt 548,3 mill. kroner, må Stortinget gi sitt samtykke til deltakelse i avgjørelsen i EØS-komiteen, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge skal kunne delta i programmet fra oppstarten, foreslår regjeringen at Stortinget gir sitt samtykke før forordningen er endelig vedtatt og før avgjørelsen fattes i EØS-komiteen. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i mai og EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til forordning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.