Komiteens merknad til utenriks- og forsvarskomiteens uttalelse

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til merknad fra Senterpartiets medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen. Disse medlemmer støtter dette og fremmer følgende forslag:

«Prop. 171 S (2020–2021) sendes tilbake til regjeringen.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at den foreslåtte prosedyren med forhåndssamtykke også ble benyttet ved forrige behandling av spørsmålet om norsk deltakelse i EU-programmene.

EØS-avtalen er viktig for norsk næringsliv, og det er viktig for norsk næringsliv med rask iverksettelse av EØS-vedtak, slik at norske bedrifter har like vilkår som øvrige bedrifter i EØS-området fra dag én.

Disse medlemmer viser til at dersom Norge skal avvente stortingsbehandling til etter behandlingen i EØS-komiteen, vil det ikke være mulig å få vedtatt norsk deltakelse før Stortinget åpner igjen for høstsesjonen 2021.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at en utsettelse av saken vil være uheldig og kan skape både usikkerhet om norsk deltakelse i programmet og forhindre norsk deltakelse i programmet fra oppstart. Disse medlemmer mener dette ikke er ønskelig, ettersom programmet skal bidra til et velfungerende indre marked, som er viktig for norsk verdiskaping.