Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Prop. 171 S (2020–2021) sendes tilbake til regjeringen.