Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Guro Angell Gimse, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til proposisjonen.

Komiteen merker seg at Stortinget har blitt forelagt proposisjonen om å samtykke i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk.

Komiteen merker seg at Stortinget får seg forelagt proposisjonen før forordningen er endelig vedtatt i EU, og før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. Komiteen merker seg at begrunnelsen for at saken legges frem før beslutningen i EØS-komiteen, er at Norge skal kunne delta fra oppstarten. Programmet går fra 2021 til og med 2027. Komiteen viser til at etter at proposisjonen ble fremmet, har EU formelt vedtatt forordningen, i vedtak av 28. april 2021.

Komiteen viser til at saken vil bli fremlagt for Stortinget på nytt hvis det skulle bli vesentlige endringer under behandlingen i Europaparlamentet eller EØS-komiteen.

Komiteen viser til at forordningen om etablering av program for det indre marked etablerer og gir overordnede føringer for programmet.

Generelt om programmet og det indre marked

Komiteen viser til at programmet for det indre marked består av seks programdeler og flere programelementer. Programdelene omtales kort nedenfor, og for øvrig vises det til proposisjonen, hvor det gjøres det rede for programdelene og programelementene og hvilke deler av programmet Norge ikke skal delta i.

  1. Effektivt indre marked. Et effektivt indre marked finansierer videreutviklingen av det indre markedet for varer og tjenester.

  2. Konkurransekraft og bærekraft for SMBer. COSME har som formål å styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter samtidig som man sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked. Bedre tilgang til det indre marked kan gi viktige vekstmuligheter for norske bedrifter.

  3. Standardisering. Standarder for finansiell rapportering og revisjon skal bidra til å sikre et velfungerende felles rammeverk for finansiell rapportering.

  4. Forbrukerbeskyttelse. Forbrukerprogrammet er for en stor del en videreføring av gjeldende program, hvor ordningen med en programkomité med representanter fra medlemsstatene og Norge som observatør videreføres.

  5. Mattrygghet. Skal bidra til høy grad av beskyttelse av helse hos mennesker, dyr og planter.

  6. Statistikk. Skal underbygge utarbeidelsen, kontrollen og evalueringen av EUs politikk med pålitelig, objektiv og sammenlignbar statistikk av høy kvalitet.

Komiteen viser til at EØS-/EFTA-statenes finansielle bidrag til Indre markedsprogrammet bestemmes i henhold til EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a. EØS-komiteens beslutning om deltakelse i programmet innebærer en forpliktelse for Norge til å bidra til finansiering av programmet og betinger at Stortinget må gi sitt samtykke til deltakelse i avgjørelsen i EØS-komiteen, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Komiteen viser til at kostnadene for programmet for det indre marked er fastsatt til totalt 4,2 mrd. euro. Norges andel er anslått til omtrent 548,3 mill. kroner for hele programperioden.

Komiteen merker seg at det opplyses at relevante aktører og institusjoner er gjennomgående positive til norsk deltakelse i programmet for det indre marked.