Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til næringskomiteens utkast til innstilling datert 6. mai til Prop. 171 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027).

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at denne saken kommer til behandling i Stortinget før den er behandlet av EØS-komiteen. Dette gjelder en rekke EØS-saker fremmet i Stortingssesjonen 2020–2021. Disse medlemmer mener sakene bør være ferdigbehandlet i EØS-komiteen før de forelegges Stortinget. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: Prop. 171 S (2020–2021) sendes tilbake til regjeringen.

Utenriks- og forsvarskomiteen viser for øvrig til merknadene fra de respektive partier i næringskomiteens utkast til innstilling til Prop. 171 S (2020–2021) og har ingen ytterligere merknader.»