Innhold

15. Andre omtalesaker

15.1 Beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskap på norsk kontinentalsokkel

Sammendrag

Det vises til omtale i Prop 1 LS (2022–2023) kapittel 23.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

15.2 Skattlegging av privat konsum i selskap

Sammendrag

Det vises til omtale i Prop 1 LS (2022–2023) kapittel 24.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.