Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 19. mars 2018

Dato: 19.03.2018

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. mars 2018. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 13. mars i d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Vest-Balkan og EUs utvidelse Orientering om Norges og EUs politikk og bistand overfor landene på Vest-Balkan, herunder EUs utvidelsesstrategi som ble lagt frem 6. februar i år. – EØS-midlene Orientering om status i forhandlingene med mottakerlandene om EØS-midlene. – Brexit Orientering om status i forhandlingene og norske vurderinger i forkant av Det europeiske råds toppmøte 22.–23. mars. – USAs handelshindre for stål og aluminium Orientering om status.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 10.19.