Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 14. mars 2019 *

Dato: 14.03.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for følgende: – Status for de bilaterale frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina.

Talere

Møtelederen: Da gir jeg ordet til næringsministeren – vær så god.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: Tusen takk, leder.

La meg bare først, før jeg begynner på selve innlegget, nevne det som er trukket fra dagsordenen, nemlig prosedyreforordningen. Ikke for å gå inn på realitetene i saken, men grunnen til det er at saken vil bli utsatt oversendt til Stortinget, og det er rett og slett fordi vi trenger litt mer tid på den, til å jobbe gjennom den.

Så til arbeidet med frihandelsavtaler. Frihandelsavtalene er viktige for norsk næringsliv. Vi har i alt 29 avtaler med 40 land utenfor EØS som sikrer markedsadgang og forutsigbarhet for norske bedrifter. Det kommer ikke av seg selv. Bak hver avtale ligger det mye arbeid og krevende forhandlinger. Vi brukte f.eks. nesten ti år på å forhandle frem avtalen med Indonesia som ble undertegnet i desember i fjor. Vi fikk et godt resultat, men måtte også gi opp noe. Vi fikk f.eks. ikke så gode betingelser for skipsfart som vi hadde håpet.

Vi har hatt god fremgang i forhandlingene med Mercosur i år. Mercosur har signalisert et ønske om sluttforhandlinger på kjerneområder i løpet av forsommeren 2019. Ambisjonen er å komme til enighet om viktige temaer som markedsadgang for varer før valget i Argentina til høsten. Vi er usikre på om det er en realistisk målsetting. Norges handlingsrom for landbruksvarer er begrenset, og det er viktig for oss å få et godt resultat på tross av denne begrensningen. Mercosur har betydelig toll på industrivarer, og vi må gjøre en grundig prioritering av hva vi trenger.

Vi startet forhandlinger med India for over ti år siden. Vi er i prinsippet nær avslutningen av forhandlingene, men vi har ikke klart å løse de siste avgjørende spørsmålene. De viktigste utestående spørsmålene gjelder eliminering av indiske tollsatser for industrivarer og fisk og forbedringer av EFTA-landene for indiske tjenesteytere. EFTA har avtalt å møte India etter det indiske parlamentsvalget i april. Utsiktene for å avslutte forhandlingene er usikre, selv om det er lite igjen.

Forhandlingene med Malaysia sto stille i 2018. Vi håper å gjenoppta forhandlingene i år. Jeg mener at det er mulig å få et godt resultat med Malaysia, en viktig partner av betydning for norsk næringsliv.

La meg også kort nevne at EFTA har krevende forhandlinger med Vietnam. Vi ønsker i utgangspunktet like gode betingelser som det EU fikk i sin frihandelsavtale med Vietnam. Vietnam vurderer EU som en mye viktigere partner enn oss, og utsiktene for en like god avtale er usikre.

Vi har arbeidet utrettelig for å engasjere Japan i forhandlinger om en frihandelsavtale. Ikke minst på sjømatsiden er Japan et viktig marked. Japan har nå avtaler med store sjømatnasjoner som Canada og Chile, og med EU. Fiskeriministeren er i Japan denne uken for å styrke samarbeidet på sjømatsiden og forhåpentligvis medvirke til at vi kan starte forhandlinger med Japan innen rimelig tid.

I desember 2016 tok Kina initiativ til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, og den første forhandlingsrunden etter syv år fant sted i august 2017. Det har blitt avholdt fem forhandlingsrunder siden normaliseringen, og den fjortende forhandlingsrunden finner sted i Beijing i slutten av denne måneden.

Kina er opptatt av en rask fremdrift i forhandlingene, men understreker samtidig at de ikke vil åpne sine markeder raskere enn de selv har planlagt. Dersom Norge fremmer krav som går vesentlig lenger enn hva Kina har akseptert i avtaler med andre land, vil forhandlingene trekke vesentlig ut i tid. For Norge blir det derfor viktig å innta bestemmelser som gjør at fremtidig liberalisering i Kina også vil være dekket av avtalen.

Basert på våre forhandlinger og Kinas øvrige frihandelsavtaler har vi et godt bilde av hva som vil være et realistisk forhandlingsresultat. Kina er Norges største handelspartner i Asia, vårt tiende største eksportmarked i verden. I 2018 importerte vi varer fra Kina for 71 mrd. kr, og vi eksporterte varer for over 20 mrd. kr. En frihandelsavtale er mer enn kun redusert toll. Avtalen vil skape gode rammebetingelser og forutsigbarhet for næringslivet ved at vi bl.a. inntar kapitler om tjenester, investeringer, beskyttelse av immaterielle rettigheter, konkurranse og ikke-tariffære handelshindre.

Unntatt offentlighet

Lederen: Da er det ikke flere som har ønsket ordet, og da kan vi gå over på neste sak, som er redegjørelse fra utenriksministeren. Jeg regner med at Røe Isaksen vil være til stede og høre, men hvis han har andre ting, er det også sosialt akseptabelt for han å gå. Men han kan få referat – hun bruker å være meget god!