Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 8. mai 2019 *

Dato: 08.05.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

Møtet ble ledet av utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt.

Deler av referatet er unntatt offentlighet.

Helse- og omsorgskomiteen og næringskomiteen var innkalt til å delta. Justiskomiteen var invitert til å delta.

Til stede var: Anniken Huitfeldt, Michael Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Hårek Elvenes, Audun Lysbakken, Marianne Marthinsen, Ingjerd Schou, Svein Roald Hansen og Sigbjørn Gjelsvik.

Fra helse- og omsorgskomiteen: Kjersti Toppe, Carl-Erik Grimstad, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland.

Fra næringskomiteen: Geir Pollestad, Margunn Ebbesen, Ruth Grung og Kårstein Eidem Løvaas.

Fra regjeringen møtte utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide og helseminister Bent Høie.

Følgende embets- og tjenestemenn fikk adgang til møtet:

Fra Utenriksdepartementet: ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn, avdelingsdirektør Jørn Gloslie, seniorrådgiver Janne Tysnes Kaasin, seniorrådgiver Helga Helland og seniorrådgiver Jonas Skei.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet: avdelingsdirektør Tone Wroldsen, seniorrådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón og seniorrådgiver Anders Lamark Tysse.

Videre var komiteens sekretær Eivind Homme til stede.

For Stortingets administrasjon deltok Margrethe Saxegaard, Erik Eriksen, Per S. Nestande, Eric Christensen og Kirsten Gjemdal som observatører.

Lederen: Fra regjeringens side stiller utenriksministeren og helseminister Bent Høie. Helseministeren skal orientere om aktuelle EØS-saker på helse- og omsorgsdepartementets område, herunder nytt regelverk for legemidler for dyr. Det inkluderer bl.a. arbeidet for å beholde forskrivningsretten til fiskehelsebiologer. Representanten Ruth Grung fra næringskomiteen har ved en tidligere anledning i Europautvalget også etterspurt status i saken. Vi har derfor bedt om en kort orientering fra regjeringen om dette, og næringskomiteen er derfor innkalt til å delta sammen med helse- og omsorgskomiteen. I tillegg er også justiskomiteen informert om møtet og invitert til å delta på grunn av et punkt i utenriksministerens redegjørelse, om indre grensekontroll.

Er det noen som har kommentarer til dagsordenen? Er det noen som har saker under Eventuelt? Det er det ikke, og da starter vi på sak nr. 1, som er helseministerens redegjørelse.