Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 8. mai 2019 *

Dato: 08.05.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2

Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 8. mai 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 30. april d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

Talere

Lederen: Utvalget har mottatt en oversikt over rettsaktene som regjeringa foreslår innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen i Brussel i dag. Har utvalget kommentarer til den oversendte listen?

Sigbjørn Gjelsvik, vær så god.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Jeg ser at det på finansområdet er et par saker som krever lov- eller budsjettendring, så det vil jeg komme tilbake igjen til senere. Men jeg har en generell kommentar, som jeg har hatt tidligere, til noe jeg fortsatt ønsker. Det er helt greit at det ikke står noen utfyllende omtale av de andre, men det ville være fint om en hadde tatt inn oppsummeringen av vurderingen i den enkelte sak, slik at en slipper å gå inn i, klikke seg videre inn i andre dokumenter for å se omtale av saken. Det står bare navnet på saken, og så må en klikke seg videre. Hvis det hadde stått sakkyndige, altså om den blir vurdert som relevant og akseptabel og eventuelt har noen andre kommentarer, hadde det vært fint om det sto i selve saksdokumentet, men en trenger ikke så veldig utfyllende omtale utover det.

Lederen: Da gir jeg utenriksministeren ordet.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide: Jeg vil gjerne kommentere Gjelsviks spørsmål, for vi har diskutert og for så vidt gått inn i det. Ordningen ble lagt om slik at det nå linkes direkte til EØS-notatbasen, slik at man kan gå inn der og lese direkte. Det er et system som ikke «snakker» med de andre systemene, og selv om UD er ansvarlig for informasjonstilgangen på direktivene, er det fagdepartementene som jobber ut de forskjellige kommentarene. Det vi har fått tilbakemelding om, er egentlig at både Europautvalget og flere av Europautvalgets medlemmer har vært fornøyd med måten vi har lagt om på. Derfor har vi for så vidt ikke sett noen grunn til å gjøre det på noen annen måte nå.

Utfordringen er at hvis vi skulle gjøre det på den måten representanten Gjelsvik sier, ville det medføre veldig stor ressursbruk. Det er klart at vi må også veie det opp mot hvilken informasjonsflyt vi har i dag. Det at EØS-notatdatabasen er den som man kan hente direkte informasjon fra, har vært – slik vi vurderer det, og som tilbakemeldingene har vist – et viktig tilskudd til å få hentet mer informasjon. Det er bakgrunnen for det.

Lederen: Svein Roald Hansen har bedt om ordet.

Svein Roald Hansen (A): Vi har jo utviklet dette litt over tid. Det som var tanken bak det skillet som nå er gjort, er at det vi nå nikker til, gir tillatelse til å ta inn, er det som er omtalt. Alle de andre, som da har referanse til EØS-notat der man kan gå inn og sjekke, ligger egentlig på forskriftsnivå. Det er ting der Stortinget ikke har noen muligheter til å kontrollere fakta, for å si det slik. Da er forutsetningen at det er faktuelle saker, endringer i fôrsammensetning for frittgående høns, slike ting. Det må regjeringen ta ansvaret for, som de gjør med forskrifter. Det er tanken bak skillet. Så er det regjeringens ansvar nær sagt å vurdere om det er noe politisk i noen av de tingene, som de vil konsultere Stortinget om.

Lederen: Da er vi konsultert. Vi går videre til neste sak, som er utenriksministerens redegjørelse.