Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 10. juni 2020 *

Dato: 10.06.2020
Møteleder: Anniken Huitfeldt

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil etter planen redegjøre for følgende: Innholdet i Prop. S 101 LS (2019-2020) Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør EUs fjerde jernbanepakke. Proposisjonen inneholder forslag til nødvendige lovendringer for å gjennomføre de omhandlede rettsaktene. Lovendringene omhandler både reguleringen av persontogmarkedene, rammer for organisering av sektoren og prosesser for utstedelse av kjøretøytillatelser og sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak. Sistnevnte innebærer myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå, og de grunnlovsmessige og EØS-rettslige sidene ved dette blir også omfattet av redegjørelsen.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 12 .juni 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. juni d.å.. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 12. juni.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit og det fremtidige forholdet til Storbritannia Forhandlingene mellom EU og Storbritannia er i gang igjen etter en pause i mars og april pga. covid-19-utbruddet. Også oppstart av våre forhandlinger har blitt forsinket på grunn av covid-19. Norge arbeider, sammen med EØS/EFTA-partnerne Island og Liechtenstein, med å få i gang forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. Det er holdt et første møte på forhandlingsledernivå, og i oppfølgingen gjennomføres forberedende møter for å avklare nærmere målsettingene og ambisjonsnivå for forhandlingene på ulike underområder. Den begrensede tiden man har til å fremforhandle avtalen og gjennomføre alle nødvendige prosedyrer for at avtalen skal tre i kraft 1.1.2021 reiser spørsmålet om når Stortinget bør få forelagt Prop. S om inngåelse av frihandelsavtalen til godkjenning – Uformelt møte i EØS-rådet 25. mai Utenriksministeren vil omtale videokonferansen for medlemmene av EØS-rådet som fant sted 25. mai, I møtet diskuterte man brexit, de internasjonale virkningene av covid-19, European Green Deal og EØS-avtalens virke også sett i lys av covid-19. Fra EU-siden deltok bl.a. EUs forhandlingsleder Michel Barnier og Frans Timmermans, visepresident i Europakommisjonen. – Revidert forslag til EUs langtidsbudsjett Europakommisjonen presenterte et revidert forslag til langtidsbudsjett for perioden 2021–2027 den 27. mai. Budsjettforslaget ble revidert som følge av de negative økonomiske konsekvensene av covid-19-utbruddet, og det legges opp til kraftige tiltak for økonomisk innhenting. For Norge er en viktig del av langtidsbudsjettet det som omhandler de ulike EU-programmene, og det arbeides med å kartlegge betydningen for disse av det reviderte budsjettforslaget. – Forhandlingene om elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon (WTO) Norges økonomi er åpen. Verdensøkonomien er digitalisert. Det samme er vår økonomi. Handelsregelverket bør oppdateres slik at digital handel skjer på mest mulig forutsigbare vilkår. Dette er bakteppet for e-handelsforhandlingene som pågår i WTO. De er åpne for alle 164 WTO-medlemmer, halvparten deltar nå, inkludert Norge. Regjeringen godkjente norsk forhandlingsmandat 13. februar 2020. Før koronautbruddet lå det an til at vi i løpet av denne våren skulle gå over i reelle forhandlinger, basert på fremlagte tekstforslag. Forhandlingsrundene som var planlagt i mars og april ble imidlertid ikke noe av pga. koronasituasjonen. Utenriksministeren vil orientere om status og norske interesser i forhandlingene. Utenriksministeren vil samtidig benytte anledningen til å gi en kort oppdatering på situasjonen i WTO generelt.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.17.