Lagtinget - Møte torsdag den 17. desember 1998 kl. 19.20

Dato: 17.12.1998

Dokumenter: (Besl. O. nr. 31 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 19 (1998-99) ogOt.prp. nr. 74 (1997-98))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.