Lagtinget - Møte torsdag den 3. juni 1999 kl. 18.45

Dato: 03.06.1999

Dokumenter: (Besl. O. nr. 70 (1998-99), jf. Innst. O. nr. 65 (1998-99)og Ot.prp. nr. 10 (1998-99))

Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Talere

Vidar Kleppe (Frp): Jeg viser til debatten i Odelstinget om denne store, viktige saken. Fremskrittspartiet hadde veldig mange synspunkter til endringer når det gjaldt de forskjellige lovparagrafene under behandlingen av denne saken.

Blant annet hadde vi et forslag, sammen med Høyre, til § 1-1, nytt nr. 7.

Til § 2-1 hadde vi også et forslag sammen med Høyre – forslag nr. 3 – til en ny setning.

§ 2-2 stemte vi imot.

Til § 2-3 hadde vi også et alternativt forslag, sammen med Høyre, til andre ledd.

I § 2-4 gikk Fremskrittspartiet mot nr. 4.

§ 2-5: Der hadde vi et alternativt forslag.

Til § 2-6 hadde vi også et alternativt forslag sammen med Høyre, med en endring til første ledd.

§ 3-1: Der støttet vi i utgangspunktet det innspillet som Høyre hadde kommet med.

§ 3-2: Der hadde vi også et alternativt forslag til første ledd.

Til § 3-7 hadde vi også et alternativt forslag sammen med Høyre. Det samme gjaldt § 3-9.

Vi hadde også et alternativt forslag til endringer i § 4-1, tredje ledd.

Så gikk vi imot hele § 5-5.

§ 6-9: Der gikk vi imot nr. 3.

Til § 7-4 hadde vi et nytt alternativt forslag.

Og til slutt, til § 8-1 hadde vi et alternativt forslag til første ledd.

Dette var veldig mange lovparagrafer som regulerte de formål denne odelstingsproposisjonen omfatter. Men på bakgrunn av voteringsresultatet fra Odelstinget ser vi fra Fremskrittspartiets side ingen særskilt grunn til å ta opp igjen enkelte av disse forslagene, i og med at vi ikke tror at det er store sjanser for å få til den store endringen i Lagtinget i dag på bakgrunn av det de enkelte partiene sa i Odelstinget.

Jeg har imidlertid ett forslag, med en konklusjon som vi i hvert fall var enige om i Odelstinget, og det er et fellesforslag i og med at vi hadde så mange innvendinger til denne saken. Forslaget lyder:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

Det henstilles til Odelstinget å henlegge lovforslaget.»

Ergo: Konklusjonen er faktisk at den loven vi hadde på dette området, totalt sett var bedre enn den ble med de endringene som flertallet hadde lagt opp til.

Presidenten: Vidar Kleppe har på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt det forslag han selv refererte.

Siri Frost Sterri (H): Som det vil fremgå av det forslaget som er utlagt på representantenes plasser, hadde Høyre i utgangspunktet til hensikt å følge opp det vi gjorde i Odelstinget, ved å ta opp våre forslag til endringer fra behandlingen i Odelstinget den 27. mai.

Men til tross for at Vidar Kleppe har tatt seg bryet med å referere de lovparagrafer som ble foreslått fremmet som endringer til innstillingen fra Høyre og Fremskrittspartiet i fellesskap, mangler de samme forslagene her i dag. Det gjør at våre forslag, som vi hadde ønske om også å få votert over i Lagtinget i dag, blir ufullstendige, og jeg vil derfor ikke ta opp det forslaget som er omdelt.

Presidenten: Da går vi til votering over det foreliggende forslag fra representanten Vidar Kleppe, på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre.

Votering: Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 19 mot 8 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.