Sak nr. 12

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.